Kreu

Produkte

Vezet "AIBA"

Produkti përfundimtar i Kompanisë është veza e pulave, për konsum njerëzor dhe përpunim në industri.

Prodhimi i vezëve është një proces biologjik, që realizohet nëpërmjet mbarështrimit të pulave për vezë, sigurimit të ushqimit, sigurimit të të gjitha kushteve të nevojshme teknike, në përputhje me rracën, moshën, nivelin e prodhimtarisë, etj.

Madhësia mesatare e vezës, ngjyra e jashtme e saj, niveli i prodhimtarisë, sasia e ushqimit e konsumuar për të prodhuar një kokërr vezë, kur të gjithë faktorët e tjerë mbeten të pandryshuar, varen nga rraca e pulës së përdorur. Rraca e përdorur nga Aiba është Lohman LSL CLASSIC WHITE.

Veza rekomandohet për konsum nga të gjitha moshat e popullatës edhe për shkak të aftësive të saj kuruese.

Veza Aiba

Pse veza e prodhuar nga pularia AIBA eshte me e mira ne tregun shqiptar?

Shkencerisht eshte vertetuar se pulat e ushqyera me nje racion ushqimor te balancuar me proteina , yndyrna , karbohidrate , lende minerale dhe vitamina trasmetojne tek vezet jo vetem bukurine dhe fortesine e levozhges por dhe nje pjese te shtuar te vitaminave te perfshira ne racionin ushqimor. Nabenr (1993) dhe Leeson & Summers (2006), duke analizuar faktorët ushqyes , konkludojne se përmbajtja e vitaminave në ushqim është faktori kryesor që influencon në përmbajtjen e tyre në vezë. E kunderta ndodh kur racionet ushqimore jane te varfera . Sa me i varfer te jete racioni aq me pak do te jete permbajtja e vitaminave ne veze , aq me e dobet do te jete dhe vete veza .

Sasia e vitaminave ne ushqim ndikon ne permbajtjen e tyre ne veze .Por ne menyre te vecante Vitamina B12 dhe vitamina K jane plotësisht të afta të arrijne pasurimin maksimal te vezes për të mbështetur 100 % sasinë e rekomanduar ditore të konsumit per njerez. Pasurimi me vitaminat e tjera eshte variable , ndërsa për vitaminat D3 dhe E, ka një rritje prej 3 herësh në përmbajtjen e tyre në vezë .

Bazuar ne keto te dhena shkencore , AIBA kompani ploteson te gjitha kerkesat ne lende ushqyese dhe vitamina te shtuara (Vitamina B12 , vitamina K, vitamina B9 , vitamina E , Biotine etj) te racioneve ushqimore te cilat perdoren ne te ushqyerit e pulave .Eshte pikerisht kjo arsyeja pse vezet e prodhuara nga kjo kompani jane me vlere ushqimore me te larte se vezet e prodhuara nga komplekse te tjera blegtorale.

Ne tabelen e meposhteme (sa per njohuri) jepet nje pasqyre e cila tregon se sa plotesohen nevojat ditore te njeriut nga konsumi i nje veze te prodhuar nga racione ushqimore me vitamina te shtuara.

Përmbajtja e vitaminave në vezë nga pula të ushqyera rregullisht me nivele të pasuruara të vitaminave.

Veza Aiba
Tabele

Zogj & Pula

Procesi i punës në Kompaninë AIBA, fillon me pranimin e zogjve të pulës, në moshën 1-ditore. Në këtë fazë të rëndësishme, kujdes i veçantë i kushtohet zgjedhjes së racave nga furnitorë të njohur dhe të afirmuar, që kanë treguar vazhdimisht qëndrueshmëri, të lidhura ngushtë gjithashtu me cilësinë dhe sigurinë e produktit përfundimtar. Zogjtë e sapoardhur, vendosen në kapanonet përkatëse, ku qëndrojnë përafërsisht 120-130 ditë ku dhe i nënshtrohen kujdesit sanitar dhe veterinar. Zogjve u sigurohet një mjedis dhe kushte të përshtatshme, në përputhje me parametrat e nevojshëm teknikë, teknologjinë dhe rekomandimet e siguruara.

Pas kalimit të zogjve në kapanonet e prodhimit fillon dhe procesi i prodhimit të vezëve.Ndërtimi i kapanoneve është bërë në përshtatje me standardet europiane si dhe shpërndarja e shpendëve në kafaze.Edhe këtu, nëpërmjet instruksioneve dhe kualifikimeve përkatëse, realizohet kontrolli intensiv periodik i kushteve higjieno-sanitare dhe stabilizimi i ventilimit, ndriçimit, lagështisë dhe temperaturës së ajrit, furnizimit me ujë të pijshëm.

Në ndihmë të shërbimit teknik veterinar, vjen laboratori i brendshëm i kompanisë, i pajisur me aparatura të nevojshme bashkëkohore, që ushtron një kontroll të vazhdueshëm parandalues.

Pularia Aiba

Super Ushqimi

Kompania Aiba është gjithashtu e specializuar në prodhimin e ushqimit blegtoral për kafshë, ky aktivitet zë rreth 4% të tregut aktual të ushqimit blegtoral. Procesi i prodhimit të ushqimit blegtoral fillon në fabrikën e ushqimit pranë Aibës, aty ku lëndët e para mblidhen dhe përpunohen për të gjithë kategoritë e kafshëve sipas standardeve të kërkuara. Lëndët e para importohen ose janë me origjinë vendase , furnitorët e të cilave përzgjidhen në bazë të eksperiencës së tyre në këtë fushë dhe sigurisë që ata garantojnë. Disa nga llojet e lëndëve të para që kjo kompani importon janë të përshkruara si më poshtë:

 • - Premikse dhe mikroelemente si : Ovored , Premix Layer + AVZ,Alb Revitproduttori , lisine etj ;
 • - Lëndë të para si metioninë , fosfat bikalcik , bersi soje , vaj soje , miell peshku etj.
 • - Bersi panxhari , bersi luledielli , misër , grurë etj.
 • - Graso kafshësh , karbonat , kripë etj.

Kompania Aiba prodhon gjithashtu ushqim për sektorin e saj të prodhimit , gjë që nënkupton lidhjen zinxhir që ekziston ndërmjet sektorëve të saj. Disa nga kategoritë e kafshëve për të cilat Aiba prodhon ushqim janë:

 • - Derra të cdo moshe deri në fazën e prodhimit ( gica , dosa barrëse , dosa në laktacion etj .) ;
 • - Lopë ( për raca të ndryshme si p.sh Holstein ) ;
 • - Viça ;
 • - Broilera ( pula mishi ) për të cilat ushqimi jepet ad libidum ;
 • - Pula ( pula prodhimi ).

Prodhimi i ushqimit blegtoral është gjithashtu i licensuar dhe një markë e regjistruar

Lope

Plehu Organik - AIBIOS

Ushqim organik me vlera të larta agronomike i përftuar nga teknologjia e përpunimit të plehut të kafshëve nëpërmjet metodës së biofermentimit aerobik natyral të kontrolluar me shkallë të lartë humifikimi.

I vetmi pleh organik që u siguron kulturave bujqësore tre elementët kryesor të prodhimtarisë në formë organike (NPK).

Këto karakteristika bëjnë të mundur shfrytëzimin gradual nga aparati rrënjor, përmirësimin maksimal të lëndëve ushqyese, plotësimin e nevojave më të rëndësishme për ushqim të bimëve e si rrjedhojë marrjen e rendimenteve të larta agronomike.

Temperaturat e larta që arrihen gjatë procesit të biofermentimit japin garancinë maksimale higjieno-sanitare duke bërë pasterizimin total të këtij produkti.

Përmbajtja me Lëndë Organike, Azot, Fosfor, Kalium, Kalcium, Magnez dhe Mikroelemente, i jep AGRO-USHQIMIT ORGANIK AIBIOS vetitë ushqyese universale të pa zëvendësueshme, të cilat ndikojnë në aftësitë për të përmirësuar cilësitë fiziko-kimike dhe biologjike të tokës.

Fushat e përdorimit

Si plehërim bazë në të gjithë llojet e tokave dhe për të gjitha llojet e kulturave prashitëse, në fushë dhe ambiente të mbrojtura, në frutikulturë, vreshtari, florikulturë etj, si dhe për ato kultura që kanë jetë vegjetative dhe prodhuese mbi 3-4 muaj.

Ndikimi në cilësitë fizike të tokës

Përdorimi i AGRO-USHQIMIT ORGANIK AIBIOS ndikon direkt në përmirësimin e raporteve nëpërmjet elementëve përbërës së strukturës së tokës, të porozitetit, të kapacitetit ujëmbajtës të saj dhe shkallës së ajrimit.

Ndikimi në cilësitë biologjike të tokës

Në 1 ton AGRO-USHQIM ORGANIK AIBIOS gjenden 13kg mikro-organizma të dobishme të cilat ndikojnë direkt në gjallërimin e jetës në tokë.

Përmbajtja e lartë me lëndë organike të biofermentuara, bën të mundur rritjen e sasisë të karbonit (C) aktiv organik në tokë, i cili ndikon në shumëfishimin e aktivitetit jetësor, intensifikimin e veprimit të bakterieve nitrifikuese, amonifikuese, azotikuese dhe të mikro-organizmave të tjerë biologjik të shpërbërjes dhe sintezës të lëndës organike.

Ndikimi në cilësitë kimike të tokës

Përdorimi i AGRO-USHQIMIT ORGANIK AIBIOS ndikon në përmirësimin e cilësive kimike të tokës duke rritur kapacitetin thithës, siguron, përvetësimin gradual të lëndëve ushqyese, ndikon në rregullimin e raportit karbon (C)/azot (N), ul shkallën e shpërlarjes dhe fiksimit të elementëve kimik në tokë, rrit efektin e përdorimit të tyre.

Ndërsa karakteristikat e Aibios janë :

A. AIBIOS - Një pleh cilësor:

 • - AIBIOS-i paraqitet si pleh me ngjyrë kafe të errët, pa aromë ose me një aromë të lehtë. Karakterizohet nga një lagështi rreth 20 %. Struktura fizike e plehut është homogjene
 • - Plehu i përpunuar AIBIOS përmban makroelemente azot, fosfor dhe kalium në sasi nga 4-6 %.
 • - Në plehun e përpunuar ndodh zbërthimi gradual i përbërësve (për shembull, azoti është i pranishëm me tepër në formën organike).
 • - AIBIOs përbën garancinë më të mirë të karakterit higjieno-sanitar: Temperaturat e larta që arrihen gjatë procesit të kompostimit sigurojnë atë që disa e përkufizojnë si një lloj "pasterizimi" të produktit gjë që çon në mosveprimin e farave infektuese të pranishme në disa raste ose të fitopatpogjeneve të ndryshëm;
 • - Është një produkt përmirësues, duke qenë i pasur me lëndë organike përmirëson pjellorinë e tokës;
 • - Duke patur përmbajtje të lartë të lëndës së thatë dhe strukturë konsistente, AIBIOS-i mund të transportohet me lehtësi në distanca të largëta.
 • - AIBIOS-i mund të ruhet në thasë ose në grumbuj (kur është rifuxho) dhe i pambuluar (në rastin e shirave të përkohshme laget vetëm shtresa sipërfaqësore, 15-30 cm)
 • - Përmirëson ambjentin nga ndotja. Studimet e fundit tregojnë se blegtoria është një nga ndotësit më të mëdhenj të ambjentit .Përpunimi i plehut (në rastin që po shqyrtojmë është plehu i pulave që prodhohet në komplekset e kompanisë Aiba ) kontribuon në përmirësimin e këtij ambienti duke mos lejuar ndotjen e tij.

B. Karakteristikat e përgjithshme të AIBIOS-it;

Nga pikëpamja agronomike komposti AIBIOS është një përmirësues i përkryer i pjellorisë fizike dhe kimike të tokës dhe një mbartës i elementëve kimike të rëndësishëm për ushqimin e bimëve.

 • - Ndikimi në cilësitë fizike të tokës: përmirëson dhe stabilizon strukturën e tokës, duke vepruar mbi porozitetin, shkallën e ajrimit dhe kapacitetin ujëmbajtës. Pra kontribuon në përmirësimin e raportit ndërmjet ajrit, ujit dhe tokës, duke krijuar kushtet optimale për jetën bimore dhe shtazore. I bën tokat argjilore me poroze dhe lehtësisht të punueshme, ndërkohë që përmirëson kapacitetin e ujëmbajtjes së tokave ranore;
 • - Ndikimi në cilësitë kimike të tokës: përfaqëson një burim të rëndësishëm të elementëve ushqyes duke i furnizuar bimët në mënyre graduale, rit kapacitetin thithës të tokave, ndikon në regullimin e raportit C/N, ul shkallën e shplarjes dhe të fiksimit të elementeve kimik në tokë, njëkohësisht rrit efektivitetin e përdorimit të plehrave kimike.
 • - Ndikimi në cilësitë biologjike të tokës. Shton sasinë e karbonit në tokë duke krijuar ambient të përshtatshëm për zhvillimin e mikro-organizmave, intensifikon proceset nitrifikuese, amonifikuese, azot fiksuese e tj duke ndikuar në përshpejtimin e cikleve biologjike të shpërbërjes dhe sintezës në favor të një rritje më të mirë të bimësisë.
Plehu Albios